سلام صبح آدینه همه دوستان بخیروشادی

سلام صبح آدینه همه دوستان بخیروشادی

یک صبح زیبای دیگر را با ترنم دلنشین پرندگان و تبسم نوشکفته ی غنچه ها آغاز کنید.
شکر برای بوی خوش زندگی…

حس خوب یعنی
درک ارزش بازکردن چشمی که میتوانست امروز صبـح، دیگر گشوده نشود …

حس خوب یعنی
ارزش نگاه پر مهر دوباره ی تو در هر بامداد به چهره عزیزانی که ممکن بود دیگر هرگز کنار تو نباشند …

حس خوب یعنی
لبخندی مشتاقانه به کودکی که چشم در چشم تو دوخته و عاطفه را می جوید …

حس خوب یعنی
بی تابی تو برای گرفتن دست نابینای ناشناسی که قصد عبور از خیابان را دارد …

حس خوب یعنی
بوییدن عطر نان گرم صبحانه و یادکردن اهل نیاز …

حس خوب یعنی
نیت خیر برای آنانکه می شناسی و هرآنکس که نمیشناسی …

حس خوب یعنی
پشتوانه ی دعای پـدر و مـادر …

و حس خوب در یک‌ کلام یعنی
تبسّم دوباره خـدا به تـو در آغاز یک روز دیگر از باقیمانده زندگی ات ..
و مـن تمام اینها را از پروردگار بی همتا برایتان آرزو دارم

‌‌‌