به نظرمن احمقانه است که زنها می خواهند مساوی مردها

به نظرمن احمقانه است که زنها می خواهند مساوی مردها باشند
آنها خیلی بالاترند و همیشه بوده اند
هر چیزی که به یک زن بدهی، او بهترش را به شما تحویل می دهد

اگر به او یک اسپرم بدهی، او یک بچه تحویلت می دهد
اگر به او یک ساختمان بدهی، او یک خانه تحویلت می دهد
اگر به او مواد غذایی بدهی، غذای آماده تحویلت می دهد

اگر به او یک لبخند بدهی، او همه قلبش را به تو می دهد
هر آنچه را که به او می دهی، اوچند برابرش می کند

پس در مقابل هم، آماده باش که اگر بهش آشغالی بدی، یک تن آشغال تحویلت بده!

ویلیام گلدینگ

‌‌‌