جرم یک سیاه‌چاله در طول زمان به فضا پراکنده می‌شود

جرم یک سیاه‌چاله در طول زمان به فضا پراکنده می‌شود و این فرآیند آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا اینکه سیاه‌چاله تمام جرم خود را از دست بدهد و عملاً نابود شود(تابش هاوکینگ)
جرم یک سیاه‌چاله در طول زمان به فضا پراکنده می‌شود