‍ .

‍ .
بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست
اما …
آنچه در قسمت چپ سینه شان می تپد دل نیست،
اقیانوس محبت است.
بعضی ها تُنِ صدایشان خیلی معمولیست،
اما …
سخن که می گویند، در جادوی کلامشان غرق می شوی
بعضی ها قد و قامتشان معمولیست
اما …
حضورشان، تپش قلب می آورد
بعضی ها خیلی معمولی هستند
اما …
همین معمولی بودنشان، از آنها جذابیتی منحصر به فرد می سازد.
قلب زندگیتان مملو از این بعضی قلب ها

‌‌‌