اشتباهات فرزندتان را راحت ببخشید و به او جبران کردن

اشتباهات فرزندتان را راحت ببخشید و به او جبران کردن و کار درست را بیاموزید.
با این کار به فرزندتان میاموزید با خود مهربان باشد

فرزندتان را به اشتباهاتش نیاویزید. به او کمک کنید از اشتباهات بیاموزد.
مهربان , مک کن , مك كن , کار , كار