اولین تصویر منتشر شده از فصل پنجم Peaky Blinders

اولین تصویر منتشر شده از فصل پنجم Peaky Blinders

شخصیت «تامی شلبی» را در سریال «پیکی بلایندرز» تا پیش از این سوار بر اسب ندیده بودیم!
اولین تصویر منتشر شده از فصل پنجم Peaky Blinders