اگر میخواهید فرزندانتان خردمند باشند، هرگز به آنها خرد ندهید.

اگر میخواهید فرزندانتان خردمند باشند، هرگز به آنها خرد ندهید.
اگر میخواهید آنها در مورد زندگی وضوح دید داشته باشند و در برابر وضعیت ها و مردم پاسخ خودانگیخته بدهند، آنها را با ایده های خوب و بد گرانبار نکنید، چونکه آنها در زمان شما زندگی نخواهند کرد و شما نمیتوانید درک کنید که آنها در چه زمانی زندگی
خواهند کرد و موقعیت آنها چگونه خواهد بود.
همۀ کاری که میتوانید بکنید این است که آنها را باهوش تر نمایید، هشیارتر، آگاهتر، بامحبت تر و ساکت تر نمایید؛ بنابراین هر جا که باشند پاسخ آنها از سکوتشان و عشق و هشیاریشان برخواهند خاست و بنابراین خوب خواهد بود.
به آنها نگویید چه چیزی خوب است، اما به آنها ابزارهای مناسب بدهید تا کشف کنند که چه چیزی در موقعیتهای مختلف خوب است. اما تاکنون وضعیت درست عکس این بوده است. به ما گفته شده: این خوب است و این بد است. چنانکه گویی زمان ساکت مانده است و ارزشهای ما برای نسل آینده نیز ارزش خواهند ماند.
به خاطر این شرطی شدگی که از گذشته آمده است، هرکسی با این عجب و خودبینی زندگی میکند که او پیشاپیش میداند و این یکی از خطرناکترین وضعیت ها است. هنگامی که نمیدانید و این غرور را دارید که میدانید، آنگاه همۀ درهای اکتشاف و جستجو بسته است. شما هرگز نمیپرسید. نیازی نیست. شما پیشاپیش جواب را میدانید.

کانال خودشناسی