برای بازگشت به روزهای خوش نیم فصل دوم پارسال ،

برای بازگشت به روزهای خوش نیم فصل دوم پارسال ، وینفردشفر نیاز به یک فرشیدباقری آماده دارد. کسی که درگیرشود، توپ بگیرد، توپ پخش کند و ریتم بدهد،فرشید امشب کمی به ایده آلهای شفر نزدیک شد
باقری , باقري