به آنهایی که دوستشان دارید

به آنهایی که دوستشان دارید
بی‌بهانه بگوئید «دوستت دارم»

بگویید در این دنیای شلوغ،
سنجاقشان کرده‌اید به دلتان…

گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاهتر از عمر شکوفه‌هاست!
به آنهایی که دوستشان دارید