تزریق بنزین سبز به خط حمله استقلال این خاصیت را

تزریق بنزین سبز به خط حمله استقلال این خاصیت را داشت که تیمی که دق مرگ می کرد تا گل بزند در ١۵دقیقه دوگل بزند و در ادامه چند گل هم نزند.
استقلال