تعیین BMI#

تعیین BMI#
شاخص توده بدنی که نشان می دهد شما در چه شرایطی هستید

BMI= قد *قد ) ÷ وزن )

مثال :

۵۶÷ ( ۱.۶۰*۱.۶۰ ) =۲۱

اما آنالیز جواب مهم است :

BMI<19 ••••••••••••••••لاغر

19<BMI< 25••••••••••طبیعی

25<BMI <30 •••••••••اضافه وزن

BMI > 30 ••••••••••••چاقی

دسته چهارم افرادی هستند که باید به سرعت به فکر کاهش وزن باشند
برای جلوگیری از بیماری هایی که در آینده در انتظار انهاست .