در آغوش گرفتن یکدیگر چنان نقش مثبتی در سلامت جسم

در آغوش گرفتن یکدیگر چنان نقش مثبتی در سلامت جسم و روان دارد که برخی کشورها برای آن یک روز ملی در نظر گرفته‌اند.

فرزندتان را در آغوش بگیرید.

از لوس شدن فرزندتان نترسید.
در آغوش گرفتن یکدیگر چنان نقش مثبتی در سلامت جسم