در ایران میزان یارانه ای که به انرژی اختصاص میدهند

در ایران میزان یارانه ای که به انرژی اختصاص میدهند به عدد ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ تومان در ماه رسیده که سرانه ی آن معادل ماهانه ١،٢٥٠،٠٠٠ تومان است.

این عدد با دستمزد یک ماه یک کارگر برابری می کند.
اثر این یارانه ی هنگفت در کجای زندگی مردم دیده می شود؟
تا کی باید بزرگترین ضایع کننده ثروت در دنیا باشیم؟

فقط با یارانه یک ماه انرژی می شود کمبود مدرسه و بیمارستان در کل کشور را تأمین کرد.
با یارانه پنج ماه می توان کلیه پروژه های عمرانی نیمه تمام کشور را به اتمام رساند.

با یارانه سه ماه می توان شبکه سراسری ریلی را در کل کشور گستراند و در ١٠ کلان شهر کشور شبکه مترو را کامل کرد

با یارانه یک ماه می توان کلیه راههای اصلی کشور را ایمن و هوشمند کرد.
با یارانه دو ماه می توان یارانه ی نقدی پنج دهک کم درامد را ٦ برابر کرد.

تا در بر این پاشنه بچرخد فقرا فقیرتر، زیرساختها ضعیفتر و محیطزیست نابودتر می شود.
دنبال چینی بند زدن نباشیم. چاره اساسی کنیم
پدرام سلطانی