روزی چندباربخون

روزی چندباربخون

چرا زندگی رو سخت میکنی؟!

دلتنگ کسی شدی؟—–زنگ بزن
میخوایی کسی رو ببینی؟—–دعوت کن
میخوایی بقیه درکت کنن؟—–توضیح بده
سوالی داری؟—–بپرس
چیزیی میخوایی—–برو دنبالش
از چیزی خوشت میاد؟—–حفظش کن
از کسی خوشت نمیاد؟—–ترکش کن
عاشق کسی هستی؟—–بهش بگو

ما فقط یکبار زندگی میکنیم
سخت نگیر و ساده باش
و زندگی کن…!