زیباتر از صبح

زیباتر از صبح
سلام صبحگاهی است
خدایا
ســـــــــــلام

زندگی
ســـــــــــلام

دوستان خوبم
ســــــــــــلام

صبح قشنگتون بخیر و شادی
زیباتر از صبح