سامان قدوس که در دیدار مقابل دیژون 90 دقیقه در

سامان قدوس که در دیدار مقابل دیژون 90 دقیقه در ترکیب آمیان حضور داشت از «هواسکورد» نمره 7.6 گرفت و بهترین بازیکن زمین شد.
سامان قدوس که در دیدار مقابل دیژون 90 دقیقه در