نزدیکترین ستاره فرا خورشیدی به ما پروکسیما قنطورس است که

نزدیکترین ستاره فرا خورشیدی به ما پروکسیما قنطورس است که 4 سال نوری با ما فاصله دارد برای اینکه در عرض 15 سال به این منظومه برویم سرعت ما در این سفر باید تقریباً 30% سرعت نور باشد
رشیدی , رشيدي , نوری , نوري