‌ امام سجاد علیه السلام فرمودند: چهار خصلت اســت که

امام سجاد علیه السلام فرمودند:

چهار خصلت اســت که در هر کس باشد،
ایمــانـش کامــل و گناهــانش بخشـــوده
خواهدبود، و درحالتی خداوند را ‏ملاقات
می‌کند که از او راضی و خوشنود است:

‏۱- تقوای الهی با کارهایی که برای مردم
به دوش می‌کشد ..
‏۲ – راست گوئی و صداقت با مردم ..
‏۳ – حیا و پاکدامنی نسبت به تمام
زشتی‌های در پیشگاه خدا و مردم ..
‏۴ – خـوش اخلاقی و خوش برخوردی
با خانواده‌ی خود ..

مشکاه‌الانوار ص۱۷۲