اوه مای قدوس!؛ تیتر جالب روزنامه ناحیه دو میلیون نفری

اوه مای قدوس!؛ تیتر جالب روزنامه ناحیه دو میلیون نفری پیکاردی در فرانسه برای سامان قدوس/تغییر «اوه مای گاد» برای ستایش بهترین مهاجم حال حاضر آسیا
فرانس