باید در ژرفای وجودت آگاه باشی که زندگی موهبتی است

باید در ژرفای وجودت آگاه باشی که زندگی موهبتی است بسیار ارزشمند.
هر لحظه آن،‌ چنان گرانبهاست که نباید هدرش دهی. زندگی فرصتی است بزرگ برای رشد یافتن.
تو نباید خودت را مشغول جمع آوری سنگهای رنگین و گوش ماهی های کنار ساحل کنی.
کارهای مهم تری را باید انجام دهی.
کارهایی با معناتر.
باید به درون بنگری.
نباید فقط به امور بیرون مشغول شوی، زیرا این کار، تلف کردن لحظه های زندگی است.
باید شروع به کاویدن درون کنی.
باید ژرف و ژرف تر به درون آگاهی ات نفوذ کنی تا کانون وجودت را احساس کنی.
همین که کانون وجودت را احساس کردی، پاسخ تمام پرسشها را می یابی.
تمام معماها حل می شوند.
می توانی ورای همه چیز را ببینی و در آن لحظه است که می فهمی هستی چقدر به ما بخشیده و ما چقدر نسبت به آن ناسپاس و قدر نشناس بوده ایم.
شکرگزار بودن لازمه اصلی زندگی دینی است.
از شکرگزاری است که عبادت برمی خیزد.
از شکرگزاری است که عشق، جذابیت و برازندگی برمی خیزد.
اما تو تنها زمانی می توانی احساس شکرگزاری کنی که ارزش زندگی، ارزش فراوان زندگی، ارزش تخمین ناپذیر زندگی را احساس کنی.

کانال خودشناسی