تلنگر ۷ راه برای افزایش خوشبینی ۱- به اتفاق یا

تلنگر

۷ راه برای افزایش خوشبینی

۱- به اتفاق یا اتفاق‌های خوشایند روزانه‌ی خود فکر کنید و یا با فردی دیگر پیرامون آنها صحبت کنید.

۲- روز خود را با قلبی قدردان و شکرگزار آغاز نمایید.

۳- فهرستی از توانایی‌های خود را آماده و چگونگی استفاده از آن‌ها را بررسی کنید.

۴- هدف دست‌یافتنی خود را مشخص و فرایند رسیدن به آن را یادداشت نمایید.

۵- عوامل استرس‌زا را شناسایی کنید و به‌دنبال راه‌های کنترل آن‌ها باشید.

۶- لبخند بزنید و با اطرافیان خود مهربان باشید.

۷- در لحظه زندگی کنید و به‌جای افسوس بر گذشته و نگرانی از آینده
بر حال تمرکز کنید.