شما باید به این باور برسید که همه اشتباه میکنند

شما باید به این باور برسید که همه اشتباه میکنند و کودکان بیشتر…فرزندتان به کمک شما احتیاج دارد نه طعنه و سرزنش شما

شفاف و کوتاه به او بگویید کجا اشتباه کرده و چگونه میتواند جبران کند.
شما باید به این باور برسید که همه اشتباه میکنند