علی کریمی مصدومیت جدی در بازی با نفت مسجد سلیمان

علی کریمی مصدومیت جدی در بازی با نفت مسجد سلیمان نصیبش نشد اما امروز را زیر نظر کادرپزشکی تیم ملی به درمان پرداخت تا با آمادگی در تمرینات شرکت کند.
علی کریمی , علي كريمي , مصدومیت , مصدوميت