نمایی نزدیک از سطح زیر موتور ماه‎نشین ایگل، ماموریت آپولو

نمایی نزدیک از سطح زیر موتور ماه‎نشین ایگل، ماموریت آپولو ۱۱
نمایی نزدیک از سطح زیر موتور ماه‎نشین ایگل، ماموریت آپولو