وقتی پدر یا مادر مسائل اقتصادی را ضرورت زندگی به

وقتی پدر یا مادر مسائل اقتصادی را ضرورت زندگی به حساب می‌آورند، از تمام توانایی خود استفاده می‌کنند تا خانواده را از نظر مالی تأمین کنند.

اگر کودک نیازمند به غذا باشد، پدر و مادر آرام نخواهند گرفت و به هر قیمتی شده غذایی برای او تأمین می‌کنند. حال اگر پدر و مادر بازی را غذای روح کودک بدانند و ارزش غذای روح را کمتر از غذای جسم ندانند، آیا برای تأمین این غذای روحی بی‌قرار نخواهند شد؟

[کتاب منِ دیگرِ ما]
استاد عباسی