چشمانتان را ببندید و با خود خلوت کنید،

چشمانتان را ببندید و با خود خلوت کنید،
دریچه های ذهنتان را به روی دنیای بیرون ببندید و به سمت دنیای درون باز کنید.

در درون خود سکوت کنید.

در این لحظه حسی در درون شما جاری است. آن را قضاوت نکنید، به خوب و بد آن فکر نکنید. تنها سعی کنید آنرا بشناسید و به آن نامی دهید.
این حس ممکن است بی تفاوتی، خستگی، شادی، آرامش، نگرانی، اضطراب، محبت، عشق، نفرت، ترس یا هر حس دیگری باشد؛
به آن توجه کنید.

اولین قدم در راه شناخت خود درک درست احساست درونی و توجه به آنهاست.