گوشت چرخ شده آماده میخرید ?

گوشت چرخ شده آماده میخرید ?

باید بدانید به گوشت چرخ شده آماده گاه سنگدان و زائدات گوشت اضافه میشود و حتی گاهی رنگ فرش به گوشت زده میشود تا تازه و قرمز به نظر برسد !
گوشت چرخ شده آماده میخرید ?