13.8میلیارد سال پیش در زمان رویداد بیگ بنگ، تمامی کیهان

13.8میلیارد سال پیش در زمان رویداد بیگ بنگ، تمامی کیهان کره بسیار چگال و فشرده ای بودشرایط درچنین جهان نوآنچنان داغ بود که تقریباً با شرایط درون هسته یک ستاره برابری می کرد.
13.8میلیارد سال پیش در زمان رویداد بیگ بنگ، تمامی کیهان