دعا میکنم خدا آنچه راشایسته توست به تو بدهد

دعا میکنم خدا آنچه راشایسته توست به تو بدهد
نه آنچه را آرزو داری ،زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی توبسیار

دعا میکنم خدا محتاج غیر ازخودش نکند
تورا ودلت همیشه آرام باشد
آمین
آرام