«دکتر ویلیام اوسلر، پزشک و مورخ نامی انگلیس، دانشجویی را

«دکتر ویلیام اوسلر، پزشک و مورخ نامی انگلیس، دانشجویی را امتحان می­کرد. در حین امتحان از او پرسید که اگر مریضی به فلان مرض دچار شود؛ چه مقدار از فلان دارو برایش تجویز خواهی کرد؟

دانشجو پس از اندکی فکر گفت: بیست و چهار گرم…

اتفاقا چهار دقیقه بعد دانشجو برگشت و گفت: آقا اشتباه کردم… اجازه بفرمایید از نو جواب بدهم.

اوسلر به ساعتش نگاه کرد و گفت: فایده ندارد؛ مریض شما سه دقیقه پیش مرد!»