روز جهانی کودک یادآور فجایع حاصل از نکبت جهان سرمایه‌داری

روز جهانی کودک یادآور فجایع حاصل از نکبت جهان سرمایه‌داری است علیه کودکان یادآور کودکان قربانی جنگ و قدرت ،قربانی فقر، قربانی خشونت،بازمانده از تحصیل و کودکان کار است

باید به کودکان آموخت
که جهان بی باتوم و
گلوله زیباتر است!
بایدبه فکرساختن یک بادبادک بود!

هنوز هم بامُشتی نخ
کمی کاغذ می‌شود
به گیس طلای خورشید رسید!
کودکی که با مسلسل بازی کند،
جهان را نجات نخواهد داد.

‌ ۸ اکتبر برابر با ۱۶ مهر ماه
روز جهانی کودک گرامی باد