مراحل روشنفکری:

مراحل روشنفکری:

• تحصیلات عالی
• مدارک معتبر بین المللی
• مطالعات گسترده و مداوم
• اطلاعات عمومی بسیار بالا
• جامعه شناسی
• نوشتن کتاب
• نوشتن مقاله
نظریه های تایید شده
• سفر به نقاط مختلف دنیا
• شخصیت و انسانیت بالا
• احترام به تمامی مذاهب و عقاید
و..

مراحل روشنفکری در ایران:

• کشیدن سیگار و خوردن قهوه
• مخالفت با دین و مذهب
• خواندن جملاتی چند از نیچه و…
• گوش کردن به موسیقی خارجی
• مخالفت با چیزی که بقیه موافقن
• موافقت با چیزی که بقیه مخالفن