مطهرنیا :

مطهرنیا :
مثل آب باش، آب از صخره ها مقاوم تر است،
چون راهش را کج می کند ولی هدفش را گم نمی کند.
عشق نزدیک ترین مفهوم ذهنی، به واژه عینی آب است. روان و جاری است. امواج دارد، گاه نیز در ماندن های هوسناکش برای گریز از خستگی های حرکت پویا و پایایش به دهان « کف » دارد؛ « هوس ماندن » به جای عشق به رفتن، او را نه در « کف آب » که در « کف خویشتن خویش » فرو می برد. اگر «کف آب » محصول گم گشتی هویتی آب است، « هوس عشق » نیز محصول گم گشتگی هویت عشق است. « راستی » خمیرمایه ی هویتی عشق است.
عشق مفهومی در زمان نیست، حتی بر زمان هم نیست؛ بلکه « درون زمان » است. همزاد «آن» است. « آنی » دارد، که در « زمانه » می گسترد. پهنا می پذیرد، بلندا می گیرد، امواج بر می افکند و فرو می ریزد تا دوباره قوی تر برخیزد.
عشق به مانند ( رود ) که در ( رودخانه ) جاری است، در عشقخانه ی حیات آدمی جریان دارد؛ عشق نمی میرد ممکن است بستر برگرداند، ولی اگر عشق باشد، در هوس باقی نمی ماند. به خود و جامعه بیاموزیم که عاشق باشیم، نه هواس.
زندگی بدون عشق راکد است، رودی است که در « رودخانه » است؛ ولی هستی «رونده» خود را از دست داده است؛ راکد است و می گندد. زندگی در هوس، زندگی نیست؛ رودی است که در « عشقخانه » وجود موجود است ولی از هستی صادقانه ی خود تهی است؛ راکد شده است، می گندد و به زندگی آدمیان گند می زند.
مطهرنیا
عشق
هوس
آب
رود
رود_خانه
عشق_خانه