نویمایر از زمانی که به استقلال ملحق شده هنوز نتوانسته

نویمایر از زمانی که به استقلال ملحق شده هنوز نتوانسته اعتماد شفر را جلب کند. هر چند که آسیب دیدگی از ناحیه انگشت پا باعث شد او چند هفته ای از میادین دور باشد.
استقلال , زمانی , زماني