چطوری از کپک زدن نان و مربای خونگی جلوگیری کنیم؟

چطوری از کپک زدن نان و مربای خونگی جلوگیری کنیم؟

کافیست به مربا کمی پودر دارچین اضافه کنید و درجعبه نان یک چوب دارچین قرار دهید،دارچین ضدعفونی کننده ودشمن کپک است .
چطوری از کپک زدن نان و مربای خونگی جلوگیری کنیم؟