چطوری بفهمیم موهامون سالمه یا نه؟ ?

چطوری بفهمیم موهامون سالمه یا نه؟ ?

یک تارموی تمیز از سرتان بکنید و در یک لیوان آب بیندازید

اگر مو روی آب شناور ماند سالم است
اگر درحال رفتن به ته فنجان بود به دکتر بروید!
روی , روي