چـهار چیز را پیش از

چـهار چیز را پیش از
چـهار چیز غنیمت شمار

جـوانی پیش از پیری
صحت پیش از بیماری
توانگری پیش از فقر
و زندگی پیش از مرگ…

شب خوش
شب خوش , صحت