کودکان وابسته، بسیار آسیب پذیرند.

کودکان وابسته، بسیار آسیب پذیرند.
غذا خوردن، لباس پوشیدن و حمام کردن را کودک باید با کندی و ریخت و پاش انجام دهد
تا در مسیر رشد به تدریج و با کمک شما انجام درست آن را بیاموزد.
حمام , کندی , كندي