​​​​​​​​​​​نظرسنجی غیر منطقی برنامه ۹۰، هماهنگ با پستی که مهدی

​​​​​​​​​​​نظرسنجی غیر منطقی برنامه ۹۰، هماهنگ با پستی که مهدی تاج دیروز اینستاگرام گذاشت. برای کسی که ۳ بار از تیم ملی خداحافظی کرده!!
​​​​​​​​​​​نظرسنجی غیر منطقی برنامه ۹۰، هماهنگ با پستی که مهدی