خیلی قشنگه حتماً بخونید:

خیلی قشنگه حتماً بخونید:

میدونی موقع تولد وقتی خدا داشت بدرقمون میکرد چی گفت!!!!!!!؟؟؟؟؟
گفت: داری به دنیایی میری که غرورت را میشکنن و به احساس پاکت سیلی میزنن!!!!!!
نکنه ناراحت بشی….!!!!
من تو کوله پشتیت عشق گذاشتم……. تا ببخشی!!!!!!
خنده گذاشتم…….. تا بخندی!!!!!!!
اشک گذاشتم…….. تا گریه کنی!!!!!!!
و
مرررررررگ گذاشتم…….. تا بدونی دنیا ارزش بدی کردن نداره!!!!!!!!
پس خوب باش و خوبی کن !!!!!!!
.