ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال با همراهی بهاروند، رئیس سازمان لیگ

ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال با همراهی بهاروند، رئیس سازمان لیگ از مراحل ساخت موکب شهدای ورزشکار جامعه فوتبال در مرز چزابه بازدید کردند
ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال با همراهی بهاروند، رئیس سازمان لیگ