این یعنی با این سرعت، کل طول ایالات متحده را فقط

این یعنی با این سرعت، کل طول ایالات متحده را فقط در کمتر از ۱۰ دقیقه طی می کند! در حین همین سفر، آینه اصلی موجود در آن نور را به طور مستقیم به داخل ابزار های متعدد علمی درونش هدایت میکند
اصلی , اصلي