با آغاز هر صبح

با آغاز هر صبح
شاد باش و بخند
دوست بدار
فراموش ڪن
مهربان باش
هر صبح خورشید فریاد مےزند:
آے آدمها
ڪتاب زندڪَے
چاپ دوم ندارد
پس تا مےتوانید
عاشقانہ و
خالصانہ و
شاڪرانہ زندڪَے ڪنید
مهربان , شاد