حذف ڪن

حذف ڪن
تمام ڪسانی را
ڪه باعث غمت میشوند
بیش از حد ڪه
ڪوتاه بیایی میشوی
ڪوتاه ترین دیوار
گاهی ڪنار بخشش سـرد باش
بگذار دلخوش به گـرمــای
وجودت نباشند ڪه هروقت
خواستند ڪنارت بزنند.
حذف ڪن