در زمان سرماخوردگی هرگز انگور نباید خورد !

در زمان سرماخوردگی هرگز انگور نباید خورد !

انگور حاوی هیستامین است، هیستامین
سرماخوردگی راتشدید کرده و اگر ویروسی خفته در بدن وجود داشته باشد آن را فعال میکند !
انگور