سیاستهای مردانه

سیاستهای مردانه

آقایون سعی کنید از کلمه "سخت‌نگیر" استفاده نکنید.

با این جمله زن احساس می‌کند که تمامی دغدغه‌های او را کوچک جلوه داده‌اید و نسبت به آنها بی‌تفاوت هستید و موضوعی که او فکر می‌کند بسیار مهم است و یک مشکل ترقی کرده است بسیار بی‌اهمیت و پیش پا افتاده بوده.

لذا همسر شما می‌خواهد صحبت کند، از شما انتظار حل مشکل را ندارد

او را درک کنید و به صحبت‌هایش گوش کنید، قبل از اینکه گوش دیگری برای شنیدن حرفهایش پیدا کند…!