شب انتهای زیبایی ست برای امتداد فردایی دیگر تا زمانی

شب
انتهای زیبایی ست
برای امتداد فردایی دیگر
تا زمانی که سلطان دلت خداست
کسی نمی تواند دلخوشی هایت را ویران کند!
شب خوبی برای همه شما آرزو میکنم

شب بخیر
شب بخیر , زمانی , زماني