لطفا اینقدر با صدای بلند زندگی نکنید؛! به دیگران چه

لطفا
اینقدر با صدای بلند زندگی نکنید؛!

به دیگران چه ارتباطی دارد شما دیشب شام را در کدام رستوران خورده اید؟!
جشن و شادیها و عاشقانه های حقیقی یا دروغی خود را به نمایش نگذارید؛

خیلی ها جای خالی کسی را در زندگیشان حس میکنند؛
آنها را غصه دار نکنید!

یا اینکه امروز دلتان گرفته، می‌نشینید جلوی دوربین زار میزنید؛

شاید همین امروز کسی بعد از روزها غصّه داشتن، دلش میخواهد شاد باشد؛ روزش را خراب نکنید!
این تغییر حال و هوای درونی را درون خود نگه دارید.
لطفا اینقدر با صدای بلند زندگی نکنید!