ماه صفره اسپند دود کردم برای بچه های گروه تا

ماه صفره اسپند دود کردم برای بچه های گروه تا بلا ازشون دور شه

اسپند دونه دونه
اسپند سی و سه دونه
قضا به دور بلا به دور
به حقٌ این صاحب نور
مرغ زمین،مرغ هوا
جنٌ و پری، آدمیزاد
قوم و خویش و بیگونه
بترکه چشم حسود
شنبه زا یکشنبه زادوشنبه زا
سه شنبه زاچهارشنبه زا
پنجشنبه زا جمعه زا
همسایه این طرفی
همسایه اون طرفی
هر که که دیدهر که ندید
چشم نخورید !

/

( )
/
برو اونور با منقل اسفند اومدم، داغه! نسوزی…
به سلامتی بچه های عزیز گروه

‌‌‌