هرگز گردن مـــرغ را نخورید !

هرگز گردن مـــرغ را نخورید !

گردن محل عبور نسوج عصبی و بسیاری از غدد لنفاوی است و از طرفی شستشوی مجرای داخلی آن غیرممکن و سمی است و شدیدا مصرفش توصیه نمیشه
طرفی , طرفي